Inwestowanie w nieruchomości to dobra droga do zbudowania bogactwa i zabezpieczania przyszłości finansowej. Jednak, aby odnieść sukces w tym obszarze, potrzeba odpowiednich narzędzi, które pomogą dokonywać mądrych wyborów. W tym artykule omówimy kluczowe wskaźniki, które każdy inwestor powinien znać i rozumieć. Dowiedz się, kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z wskaźników oraz jak interpretować wyniki, aby podjąć właściwe decyzje inwestycyjne.

Zanim wejdziemy w szczegóły dotyczące konkretnych wskaźników, warto zrozumieć, kiedy i dlaczego są one istotne. Wskaźniki inwestycyjne służą do oceny rentowności inwestycji w nieruchomości.

W jakich sytuacjach warto korzystać ze wskaźników?

Przede wszystkim należy sprawdzić opłacalność zamierzenia inwestycyjnego na etapie wyboru nieruchomości. Wskaźniki pomagają ocenić potencjał zysku danej nieruchomości i porównać różne opcje. To kluczowe, gdy rozważasz na przykład zakup apartamentu w condohotelu i nie wiesz, na który się zdecydować.

Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu. Zdarza się, że inwestorzy potrzebują skorzystać z oferty kredytowej. Banki i instytucje finansowe używają wskaźników do oceny ryzyka i opłacalności pożyczki. Dla inwestora wskaźniki te pomagają określić, czy inwestycja jest opłacalna nawet po uwzględnieniu kosztów finansowania.

Po zakupie nieruchomości warto regularnie śledzić jej wyniki, aby upewnić się, że inwestycja nadal jest opłacalna. Wskaźniki pozwalają na bieżąco oceniać, czy inwestycja spełnia oczekiwania inwestora.

Do najważniejszych wskaźników do analizy nieruchomości należą: ROI, ROE i IRR.

ROI, czyli Wskaźnik Zwrotu z Inwestycji

Wskaźnik Zwrotu z Inwestycji (ROI) to jedno z podstawowych narzędzi oceny rentowności inwestycji w nieruchomości. Pozwala on inwestorowi ocenić, ile zysku można oczekiwać w stosunku do poniesionych kosztów zakupu nieruchomości.

ROI = zysk netto / koszty x 100%

Zysk netto oznacza przychody po odjęciu kosztów, a koszty to te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia zysku. Zysk z inwestycji obejmuje zarówno przychody (np. czynsze) jak i koszty (np. utrzymanie).

Do najważniejszych zalet tego wskaźnika można zaliczyć przede wszystkim prostotę. ROI jest stosunkowo łatwy do obliczenia i zrozumienia, co czyni go przydatnym narzędziem dla początkujących inwestorów. Pozwala szybko ocenić opłacalność inwestycji, co jest przydatne przy pierwszym przeglądzie potencjalnych nieruchomości.

Wskaźnik ma też swoje wady. Przede wszystkim nie bierze pod uwagę  czasu. ROI nie uwzględnia, jak inwestycja rozwija się w czasie, co może być istotne w dłuższej perspektywie. Może prowadzić do fałszywego wrażenia, że inwestycja jest bardziej opłacalna niż w rzeczywistości. Ponadto ROI nie bierze pod uwagę ryzyka inwestycji, co może prowadzić do mylących wniosków, szczególnie w przypadku inwestycji bardziej ryzykownych. ROI nie uwzględnia niestety zmiany wartości nieruchomości w czasie, co ma duże znaczenie w długofalowych inwestycjach. Uznaje się, że 10% ROI oznacza dobrą inwestycję.

ROE, czyli Wskaźnik Rentowności Kapitału Własnego

Wskaźnik Rentowności Kapitału Własnego służy do oceny efektywności inwestycji, który bierze pod uwagę stosunek zysków do kapitału własnego zainwestowanego w nieruchomość.

ROE = (Zysk Netto / Kapitał Własny) x 100%.

Zysk netto to dochód po odjęciu wszystkich kosztów.

ROE koncentruje się na zyskach w odniesieniu do kapitału inwestora. Pomaga zrozumieć, jak efektywnie kapitał inwestora pracuje w nieruchomości. To szczególnie ważne, gdy inwestor ma ograniczone środki i musi wykorzystać je efektywnie. Jego dużą zaletą jest porównywalność. Pozwala porównać rentowność różnych inwestycji, co jest przydatne przy wyborze między różnymi nieruchomościami.

Niestety, podobnie jak ROI, wskaźnik ROE nie uwzględnia zmian w czasie i nie pokazuje dynamiki inwestycji. Może prowadzić do mylących wniosków, jeśli inwestycja zyskuje na wartości lub traci rentowność w miarę upływu czasu. Nie uwzględnia też wpływu podatków i inflacji na zyski, co może wprowadzać w błąd.

Można przyjąć, że ROE na poziomie od 8 do 12% wskazuje na potencjalnie ciekawą inwestycję.

IRR, czyli Wewnętrzna Stopa Zwrotu

Wskaźnik Wewnętrznej Stopy Zwrotu (IRR) to zaawansowany wskaźnik oceny rentowności, który uwzględnia czas i strumień przyszłych przepływów pieniężnych z inwestycji. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych wskaźników inwestycyjnych.

IRR oblicza się, rozwiązując równanie, które opisuje wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych i szuka stopy zwrotu, przy której wartość ta wynosi zero. To oznacza to, że suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane podczas realizacji danego projektu będzie równa poniesionym nakładom inwestycyjnym.

Źródło: https://econopedia.pl/finanse/irr-wewnetrzna-stopa-zwrotu/

 

To co różni ten wskaźnik od wcześniej omawianych, to uwzględnienie czasu. IRR uwzględnia przepływy pieniężne w różnych okresach, co pozwala dokładniej ocenić opłacalność inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej. Biorąc pod uwagę ryzyko, IRR może uwzględniać zmienność przyszłych przepływów pieniężnych, co jest ważne dla inwestycji o zmiennym charakterze.

Niestety, obliczenie IRR może być bardziej skomplikowane niż obliczenie ROI czy ROE.  Ma również tendencje do zawyżania rentowności projektu, co czasem prowadzi do zbyt optymistycznych szacunków.

Porównywanie wskaźników inwestycyjnych

Kluczowym krokiem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest porównywanie wskaźników wygenerowanych na różnych nieruchomościach. Jak robić to efektywnie?

  1. Porównuj podobne inwestycje

Najważniejsze jest, aby porównywać wskaźniki inwestycyjne między inwestycjami o podobnym charakterze. Na przykład, jeśli rozważasz zakup apartamentu w condohotelu, porównuj go do innych podobnych apartamentów w tej samej lokalizacji lub o podobnych cechach. Porównywanie różnych rodzajów inwestycji może prowadzić do mylących wniosków.

  1. Rozważ różne scenariusze

Wskaźniki mogą się zmieniać w zależności od różnych scenariuszy. Przyjrzyj się różnym warunkom, takim jak, wzrost cen nieruchomości, zmiany stawek czynszu czy kosztów utrzymania. Znalezienie wskaźników dla różnych scenariuszy pomoże ocenić elastyczność inwestycji i jej odporność na zmiany rynkowe.

  1. Analizuj trendy w czasie

Jeśli monitorujesz już inwestycję, to analizuj wskaźniki w różnych okresach czasu. Obejrzyj, czy wskaźniki poprawiają się lub pogarszają w miarę upływu czasu. To pomoże zrozumieć, czy inwestycja rozwija się zgodnie z oczekiwaniami i czy istnieją ewentualne problemy, które należy rozwiązać.

  1. Uwzględnij ryzyko

Wskaźniki inwestycyjne nie uwzględniają ryzyka w sposób bezpośredni. Dlatego ważne jest, aby porównywać wskaźniki w kontekście ryzyka. Wyższy wskaźnik ROI może być atrakcyjny, ale jeśli inwestycja jest bardziej ryzykowna, to może nie być najlepszym wyborem. Rozważanie ryzyka to kluczowy element analizy inwestycyjnej.

  1. Konsultuj się z ekspertami

Porównywanie wskaźników inwestycyjnych może być skomplikowane, szczególnie jeśli masz do czynienia z wieloma danymi i zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Warto skonsultować się z ekspertami, doradcami lub po prostu innymi doświadczonymi inwestorami. Mogą oni pomóc w interpretacji wyników i w podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej.

  1. Rozważ długoterminowe cele

Podczas porównywania wskaźników inwestycyjnych zastanów się nad swoimi długoterminowymi celami. Inwestycje nieruchomościowe często mają cykl życia dłuższy niż kilka lat, dlatego ważne jest, aby wybrać inwestycję, która jest zgodna z Twoimi planami na przyszłość.

Wnioski

Analiza wskaźników inwestycyjnych to tylko jeden element procesu decyzyjnego. Nie należy polegać wyłącznie na nich  – warto również rozważyć inne czynniki, takie jak lokalizacja, perspektywy rozwoju rynku, czy własne cele inwestycyjne. Dzięki temu zwiększysz szanse na osiągnięcie sukcesu w inwestowaniu w nieruchomości.